OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrtni vodič Otvaranje obrta OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA

E-mail Ispis

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA
POMOĆNIČKI ISPIT

Obrazovanje za stjecanje srednje stručne spreme za obrtnička zanimanja izvodi se prema programu koji se sastoji od općeobrazovnog dijela i naukovanja.
Naukovanje se sastoji od stručno-teorijskog i praktičnog dijela. Programom se utvrđuju nastavni predmeti općeobrazovnog dijela, nastavna područja naukovanja, sadržaj nastavnih područja, oblici, kadrovski i materijalni uvjeti izvođenja, njegovo trajanje, godišnji i tjedni broj sati nastave te program polaganja pomoćničkih ispita.
Opće-obrazovni dio programa donosi ministar prosvjete i športa po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva, a stručno-teorijski i praktični dio programa donosi ministar gospodarstva, rada i poduzetništva nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa.
Općeobrazovni i stručno-teorijski dio programa naukovanja izvodi se u obrtničkoj ili drugoj srednjoj strukovnoj školi.
Praktični dio programa naukovanja izvodi se kod obrtnika ili u trgovačkom društvu.
Obrtničke ili druge strukovne škole mogu izvoditi praktični dio programa naukovanja uz uvjet da se pretežni dio programa izvodi kod obrtnika ili u trgovačkom društvu.
Način ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te prava, obveze, praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje naučnika propisuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa.
Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i trgovačko društvo moraju imati dozvolu (licencu) koju izdaje Hrvatska obrtnička komora.
Praktični dio naukovanja izvode obrtnici s položenim majstorskim ispitom, odnosno obrtnici kojima se priznaju prava koja Zakon o obrtu priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom. Obrtnik koji nema položen majstorski ispit ili kojem se ne priznaju prava koja Zakon priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom može izvoditi praktični dio naukovanja ako ima zaposlenu osobu koja udovoljava uvjetima iz ovoga članka.
Praktični dio naukovanja može se izvoditi u trgovačkom društvu, ako trgovačko društvo zapošljava osobu s položenim majstorskim ispitom ili ako zapošljava osobu kojoj se priznaju prava koja Zakon priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom.
Postupak i način izdavanja dozvole te uvjete za izvođenje praktičnog dijela naukovanja propisuje Hrvatska obrtnička komora.
Zakonom su određeni uvjeti u kojima obrtnik i trgovačko društvo ne može primiti naučnika na naukovanje:
– ako je osuđen za kazneno djelo vezano uz obavljanje obrta,
– ako ne posjeduje odgovarajući prostor i uvjete za naukovanje,
– ako mu je oduzeto pravo na primanje naučnika na naukovanje.
Sud časti Hrvatske obrtničke komore može oduzeti obrtniku privremeno ili trajno pravo primanja naučnika na naukovanje:
– ako povrijedi ugovorom preuzete obveze prema naučniku,
– ako onemogućava naučniku redovno pohađanje nastave.
Naučnik se može primiti na naukovanje kod obrtnika pod uvjetom:
1. da ima završenu najmanje osnovnu školu,
2. da ima posebnu zdravstvenu sposobnost za zanimanje za koje se školuje.
Obrtnik koji prima na naukovanje naučnika sklapa s njim, odnosno s njegovim roditeljima ili starateljem ugovor o naukovanju u pisanom obliku.
Na ugovor se primjenjuju odredbe Zakona o radu, kolektivnog ugovora ili odredbe o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju koje propisuje ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljenog mišljenja Hrvatske obrtničke komore.
Hrvatska obrtnička komora vodi evidenciju ugovora o naukovanju.
Učeniku se na završetku svakog razreda izdaje svjedodžba.
Oblik i sadržaj svjedodžbe propisuje ministar prosvjete i športa uz suglasnost ministra gospodarstva, rada i poduzetništva.
Nakon završetka stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa naučnik polaže pomoćnički ispit.
Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti i osobe koje imaju neodgovarajuću srednju stručnu spremu u istom strukovnom području i najmanje jednu godinu radnog iskustva u zanimanju za koji žele polagati pomoćnički ispit.
Ispit obuhvaća praktična i teorijska strukovna znanja potrebna za obavljanje poslova određenog obrta.
Program pomoćničkog ispita donosi ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore.
Pomoćnički ispit polaže se pred komisijom za polaganje pomoćničkog ispita koju osniva Hrvatska obrtnička komora, a koja se sastoji od najmanje tri člana. U komisiji moraju biti zastupljene osobe koje imaju odgovarajuće majstorsko zvanje i nastavnici obrtničke ili druge strukovne škole odgovarajućeg zanimanja, s time da osobe iz obrta čine većinu.
Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Hrvatska obrtnička komora izdaje svjedodžbu o pomoćničkom zvanju, a obrtnička škola svjedodžbu o završnom ispitu. Svjedodžbu o završnom ispitu izdaje škola nakon savladanog opće-obrazovnog dijela programa i položenog ispita prema Pravilniku o maturi i završnom ispitu.
Oblik i sadržaj svjedodžbe o pomoćničkom zvanju propisuje ministar gospodarstva, rada i nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner