OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Majstorski ispit

E-mail Ispis

Majstorski ispit

Majstorski ispit najviši je stupanj obrazovanja u obrtničkim zanimanjima kojim se stječe strukovna kvalifikacija i titula majstora. Polaganjem majstorskog ispita stječe se V. razina obrazovanja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru koja je povezana s istom razinom obrazovanja u Europskom kvalifikacijskom okviru te omogućuje konkurentnost i mobilnost na europskom tržištu rada.

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02, N.N. 143/13)., mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo. Majstorski ispit uvjet je za otvaranje obrta ili vođenje poslovanja u određenim obrtničkim zanimanjima te omogućuje izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u obrtničkim zanimanjima/strukovnim  kvalifikacijama za učenike koji se školuju za ta zanimanja.

Majstorska zvanja

U obrtničkoj komori Krapinsko-zagorske županije mogu se polagati majstorski ispiti za zanimanja koja su u tabeli označena crvenim podebljanim slovima.

1. Alatničar 30. Limar
2. Autoelektričar 31. Ljevač
3. Autolakirer 32. Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
4. Autolimar 33. Mesar
5. Automehaničar 34. Mljekar
6. Autoserviser 35. Natkonobar
7. Bravar 36. Očni optičar
8. Brodski mehaničar 37. Obućar
9. Dimnjačar 38. Ortopedski obućar
10. Elektroinstalater 39. Pećar
11. Elektromehaničar 40. Pediker
12. Elektroničar - mehaničar 41. Pekar
13. Fasader 42. Pismoslikar
14. Fotograf 43. Plinoinstalater
15. Frizer 44. Precizni mehaničar
16. Graditelj brodova 45. Puškar
17. Graditelj orgulja 46. Slastičar
18. Glazbalar 47. Soboslikar - ličilac
19. Kemijski čistač 48. Staklar
20. Klesar 49. Stolar
21. Klobučar 50. Strojobravar
22. Kotlar 51. Tapetar
23. Kovač 52. Tesar
24. Kozmetičar 53. Tokar
25. Krojač muške odjeće 54. Trgovac
26. Krojač ženske odjeće 55. Urar
27. Krovopokrivač 56. Vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije
28. Krznar 57. Zidar
29. Kuhar 58. Zlatar

Uvjeti za prijavu

Novi uvjeti za pristup majstorskom ispitu od 01.01.2020.

Izmjene i dopune Zakona o obrtu koje je Hrvatski sabor usvojio 13. prosinca 2019., a koje na snagu stupaju 1. siječnja 2020. godine, donose nove uvjete za pristupanje majstorskom ispitu.
Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu bit će sljedeći:
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog naučničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanju ispitu imaju najmanje četiri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim naučničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
•    Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka srednjeg strukovnog obrazovanja za stjecanje kvalifikacije koja nije kvalifikacija stečena strukovnim obrazovanjem za vezane obrte, programa gimnazije te srednjeg umjetničkog obrazovanja, ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Prijava majstorskih ispita

Programi majstorskih ispita objavljeni su u Narodnim novinama broj: 102/95, 57/96, 125/97, 5/2004 i 10/2006.

Za pristup ispitu potrebno je priložiti dokumente navedene u Prijavnici!

Ističemo samo u slučaju kad je potrebna Potvrda o radnom iskustvu koju  izdaje poslodavac, istu poslodavac mora  ovjeriti kod kod javnog bilježnika.

ROKOVI MAJSTORSKIH ISPITA U OKKZŽ

1. VELJAČA 2. SVIBANJ 3. RUJAN 4. PROSINAC

Primanje prijava za svaki ispitni rok Hrvatska obrtnička komora zaključuje 45 dana prije početka ispita.

Struktura majstorskog ispita

Majstorski ispit polaže se pred Ispitnom komisijom koju čine: predsjednik komisije (ispitivač za praktični dio M.I.), zamjenik predsjednika (ispitivač za stručno-teorijski dio M.I.), ispitivač za praktični dio M.I., ispitivač iz područja gospodarstva i pravnih propisa o obavljanju obrta i poslovnim knjigama i ispitivač za područje osnova podučavanja naučnika.

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela.

1. dio: Izrada praktične zadaće i radne probe

Na praktičnom dijelu M.I. ispitanik izrađuje jedan ili više predmeta odnosno obavlja uslugu koju mu odredi Ispitna komisija. Praktični dio ispita uvjet je za pristupanje ostalim dijelovima ispita.  Nakon uspješno položenog praktičnog dijela M.I. ispitanik može pristupiti ostalim dijelovima ispita, u suprotnom se upućuje na ponavljanje ispita u idućem ispitnom roku.

2. dio: Provjera stručno- teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu-pismeni

3. dio: Provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta-pismeni

4. dio: Provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika - pismeni i praktični dio ispita

Na pismenim dijelu ispita provjeravaju se znanja o Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za obrtnička zanimanja, procesu naukovanja, izobrazbi u obrtničkoj radionici, planiranju i provođenju naukovanja, zakonskim propisima u području obrazovanja. Praktični dio ispita obuhvaća pismenu pripremu i izvođenje praktične poduke naučnika. Na praktičnom dijelu ispita iz osnova podučavanja naučnika provjeravaju se znanja i sposobnosti ispitanika u poučavanju naučnika na temelje izrađene pisane pripreme koja se predaje Ispitnoj komisiji (1 primjerak), tom prilikom ocjenjuje se pismena priprema kao i usvojene vještine prenošenja znanja naučnicima.

Navedeni pismeni ispiti ne mogu trajati duže od 4 sata, ispitna pitanja i zadaće za dijelove M.I. određuje Hrvatska obrtnička komora u skladu s programom M.I.

Ocjene pismenog dijela M.I. utvrđuje se prema slijedećim kriterijima. Pismeni dio ispita položio je ispitanik koji na ispitu postigne najmanje 60% mogućih bodova. Ispitanik koji na pismenom dijelu ispita postigne do 30% mogućih bodova nije položio dio ispita koji polaže, zaključuje mu se ocjena "nije  položio" i upućuje se na njegovo ponovno polaganje. Ispitanik koji na pismenom dijelu ispita postigne od 30% do 60% mogućih bodova ima pravo na usmeni ispit. Na usmenom ispitu provjerava se znanje polaznika vezano uz negativna rješenja u pismenom dijelu, a mogu se provjeravati i druga znanja utvrđena programom M.I.               Ispitanik koji nakon položenog praktičnog dijela ispita ne položi jedan dio M.I. upućuje se na ponovno polaganje tog dijela u roku koji ne može biti kraći od 30 dana. Ispitanik koji nakon položenog praktičnog dijela ispita ne položi dva ili tri dijela upućuje se na njihovo polaganje u idućem ispitnom roku.

Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma). Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika kao i lakše zapošljavanje. Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.

Pripreme za polaganje majstorskih ispita nisu obvezne, ali se mogu realizirati kod ustanova koje imaju verificiranu ovu djelatnost.

Cijena majstorskog ispita

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 345,08 EUR.

Kod prijave ispita uplaćuje se 66,36 EUR akontacije za ispit.

Troškove ispita podmiruju ispitanici.

Literatura za pripremu majstorskih ispita

Biblioteka Majstor i katalozi ispitnih pitanja.

Biblioteka „Majstor“

Naslov Cijena
Osnove poučavanja učenika u radnom procesu

17,25 EUR

Osnove gospodarstva

11,95 EUR

Pravo i pravni propisi

15,93 EUR

Ispitni katalozi

5,57 EUR

Prema službenom tečaju konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kn

Žalbe

Ispitanik koji nije zadovoljan odlukom ispitne komisije ima pravo prigovora u roku od 24 sata od dostave. Prigovor na odluku ispitne komisije o uspjehu podnosi se u pisanom obliku Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Hrvatska obrtnička komora može donijeti odluku o ponavljanju ispita ili jednog njegovog dijela. Odluka kora biti donesena u roku od 15 dana od primitka. Odluku o ponavljanju ispita Hrvatska obrtnička komora može donijeti samo ako su povrijeđene odredbe Pravilnika o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner